Ngân hàng câu hỏi

Môn Ngữ văn - Lớp 11

Giúp mk viết bài này voiws

Ca dao có câu: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Tục ngữ có câu Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Hãy viết 1 bài văn khoảnh 600 từ suy nghĩ