Ngân hàng câu hỏi

Môn Hóa học - Lớp 12

Este 12

Hỗn hợp E gồm este X ( CnH2nO2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 18,84g E cần dùng 0,67 mol O2, thu được CO2 và H2O. Nếu đun nóng 18,48 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol kế tiếp và hôc hợp T gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA