Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 10

Tìm Min B = x^4 - 2x^3-4x+5

Tìm Min B = x^4 - 2x^3-4x+5