Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 11

trà lời hộ vs

khai triển nhị thức (6/2x+x/2)^12