Ngân hàng câu hỏi

Môn Sinh học - Lớp 12

tại sao L gen = L mARN

em thấy gen có 3 vùng: điều hòa, mã hóa, kết thúc. còn mARN chỉ là vùng mã hóa. vậy tại sao độ dài gen = độ dài mARN ạ ?