Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 12

hàm số

 y = 2x^3 - X^2 + 7 có tập xác định là gì