Hỏi đáp

Hóa học - Lớp 12

Bài tập peptit hay...

Hỗn hợp X  gồm đipeptit Y, tripeptit Z và tetrapeptit T ( đều mạch hở) chỉ được tạo ra từ Gly, Ala, Val. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy ( chỉ gồm CO2, H2O, N2) vào bình đựng 150 ml dd Ba(OH)2 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 1,12 lít(dktc) một khí duy nhất thoát ra và thu được dung dịch có khối lượng tăng 15,83 gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây
A.7.38
B.7.85
C.8.05
D.6.66 

Hóa học - Lớp 12

ID 19331

ID 19331 sao 4 cacbon đó nằm trong axit linoleic thế ạ. em  viết 2 a.linoleic với 1a.panmitic thì tổng Cacbon = 51. mà sao bài ra 55, em sai chỗ nào thế thầy ơi

Sinh học - Lớp 12

tại sao L gen = L mARN

em thấy gen có 3 vùng: điều hòa, mã hóa, kết thúc. còn mARN chỉ là vùng mã hóa. vậy tại sao độ dài gen = độ dài mARN ạ ?