Hỏi đáp

Hóa học - Lớp 11

Hỗn hợp gồm 0 2 mol một hidrocacbon

hỗn hợp X gồm 0,2 mol một hidrocabon mạch hở và 0,35 mol hidro. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của hỗn hợp Y đối với hỗn hợp X là 2,2. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thấy có 0,3 mol Br2 đã phản ứng và thoát ra 1,792 lít hỗn hợp Z ( ở đtkc)  có tỷ khối so với H2 là 11,5. CTPT của hidrocacbon mạch hở đó