Hỏi đáp

Hóa học - Lớp 10

...

Hoà tan 1mẩu hợp kim bari natri có tỉ lệ mol 1:1 vào nước được dd A và 6,72l khí đktc. Thêm m (g) NaOH vào 1/10 được dd B. cho dd B vào 100ml dd Al2(SO4)3 0,2M được kết tủa C

Tinh m (g) để lượng kết tủa C lớn nhất bé nhất