Hỏi đáp

Ngữ văn - Lớp 11

Giúp mk viết bài này voiws

Ca dao có câu:

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Tục ngữ có câu

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Hãy viết 1 bài văn khoảnh 600 từ suy nghĩ