Hỏi đáp

Sinh học - Lớp 10

Sinh học

ở ruồi giấm 1 tế bào mầm sinh dục nguyên phân liên tiếp 1 số lần.Tất cả các tế bào con sau NP đều tham gia GP.Hiệu suất thụ tinh là 12,5% tạo ra 16 hợp tử.Nguyên liệu cung cấp cho toàn bộ quá trình là 504NST đơn.Tính số lần NP của tế bào mầm sinh dục và xác định giới tính?