Hỏi đáp

Toán học - Lớp 12

giúp em giải chi tiết câu này vs ạ

đồ thị hàm số y = 2x- 3m3x2 + 6(m-2)x +4 có 2 điểm cực trị A , B . Tính khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm A và B

A.2 căn 5       B.2 căn 6         C. 2 căn 7      D. 5