Hỏi đáp

Sinh học - Lớp 12

Câu hỏi

Gen 1 có 2 alen A a, gen 2 có 2 alen B b, gen 3 có 2 alen D d. Cả 3 gen này cùng nằm trên 1 NST thường và có xảy ra HVG. Gen 4 có 3 alen nằm trên đoạn ko tương đồng của NST X, gen 5 có 2 alen nằm trên đoạn tương đồng của cặp XY. Trong loài số kiểu gen tối đa về cả 5 gen trên? 

Cho mình hỏi là ở NST thường có xảy ra HVG thì sao? Vẫn tính theo bình thường là 1188 đúng ko?