Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 11

hệ số x^5 trong khai triển hệ thức

x(2x-1)^6 + (x-3)^8