Hỏi - Đáp

Hóa học - Lớp 11

Hỗn hợp gồm 0 2 mol một hidrocacbon

hỗn hợp X gồm 0,2 mol một hidrocabon mạch hở và 0,35 mol hidro. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của hỗn hợp Y đối với hỗn hợp X là 2,2. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thấy có 0,3 mol Br2 đã phản ứng và thoát ra 1,792 lít hỗn hợp Z ( ở đtkc)  có tỷ khối so với H2 là 11,5. CTPT của hidrocacbon mạch hở đó

Sinh học - Lớp 10

Sinh học

ở ruồi giấm 1 tế bào mầm sinh dục nguyên phân liên tiếp 1 số lần.Tất cả các tế bào con sau NP đều tham gia GP.Hiệu suất thụ tinh là 12,5% tạo ra 16 hợp tử.Nguyên liệu cung cấp cho toàn bộ quá trình là 504NST đơn.Tính số lần NP của tế bào mầm sinh dục và xác định giới tính?