Hỏi - Đáp

Tiếng Anh - Lớp 11

giải giúp mình với

1. Please,don't mention this matter to the children!

-> Would you mind

2. The clerk was stealing the money. The manager caught him that time

-> the manager caught

3. Do you want to go out for a cup of coffee?

-> Do you feel

4. She really doesn't want you to call her your "old lady"

-> She objects

5. Nobody has mowed the lawn for weeks

-> The lawn

6. "I'm sorry I didn't let you know about the change" Paul said to Carol

-> Paul apologized

7. "I must see my lawyer" the woman insisted

-> The woman insisted

8. "Thanks. It was very kind of you to show me the way" she said to me

-> She thanked

9. When you phoned me, it was my lunch time

-> When you phoned me, I

10. "Harry, can you remember to buy some chocolate" Sally said to Harry

-> Sally reminded

11. How long have Pauline and David been married?

-> When

12. Our team didn't lose the match thank to the goalkeeper

-> If it

13. He can't do a teaching job because of his lack of patience

-> If he

14. Keep your feet warm or you'll catch a cold!

-> Unless

15. Please let me know, if you get any news about Tim!

-> Should

16. Don't worry if you can't answer all the questions

-> It doesn't

17. We really need a new washing machine

-> What

18. All the people at the party were dressed in fancy dress

-> Everybody

19. No one can use this machine without permission

-> This machine

20. We won't get to the airpot on time without taking a taxi

-> Unless

21. Have you got a smaller size than this?

-> Is this the

22. I've never flown in a balloon before

-> This is

23. I went on holiday with the people. They were very friendly

-> The people with

24. She sent me a nice present. I was very grateful for it

-> She sent me a nice present for

25. I sat next to a boy in the exam. He didn't understand most of thw questions

-> The boy whom

26. My younger brother finds origami interesting

-> My younger brother is

27. The beach of this town is very famous

-> This town is

28. I've never enjoyed myself so much

-> I've never had

29. I had left my bicycle at the gate and then it had disappeared

-> My bicycle

 

Sinh học - Lớp 10

Sinh 9 nha mọi người.

Đem lai bố mẹ thuần chủng tương phản được F1 xuất hiện 100% cao , sớm cho F1 giao phối với thấp muộn thu được 4 kiểu hình gồm 182 cao, sớm: 179 cao, muộn :181 thấp, sớm :178 thấp,muộn biết một gen quy định một tính trạng 

a ,xác định quy luật di truyền B lập sơ đồ lai từ P đến F2

b, Nếu muốn F1 phân li theo tỉ lệ 3:1 thì bố mẹ phải có kiểu gen như thế nào.

Ai biết làm ơn giúp em với em đang cần gấp :-) :-).em cảm ơn mọi người nha.

Hóa học - Lớp 10

HÓA HSG Tỉnh :))

Cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Đun nóng 59,9 g A trong bình kín một thời gian được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí cacbon oxit nóng dư qua hỗn hợp B được hỗn hợp chất rắn D, khí đi ra hấp thụ hết vào 900g dung dịch Bari hidroxit 4,275% thu được 39,4g kết tủa. Cho D vào 444,8g dung dịch HCL dư có 16,8 lít khí thoát ra và dung dịch thu được có nồng độ phần trăm của nhôm clorua là 13,35%.

a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong A

b) Dẫn khí hidro nóng dư qua 14.975g A được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch Bạc nitrat dư được 89,1g kết tủa. Tìm công thức oxit của sắt

Hóa học - Lớp 12

Este 12

Hỗn hợp E gồm este X ( CnH2nO2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 18,84g E cần dùng 0,67 mol O2, thu được CO2 và H2O. Nếu đun nóng 18,48 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol kế tiếp và hôc hợp T gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA<MB). Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 3,248 lít khí H2 (đktc). Tính tỉ lệ a:b.