Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

Hỏi - Đáp

Sinh học - Lớp 12

Câu hỏi

Gen 1 có 2 alen A a, gen 2 có 2 alen B b, gen 3 có 2 alen D d. Cả 3 gen này cùng nằm trên 1 NST thường và có xảy ra HVG. Gen 4 có 3 alen nằm trên đoạn ko tương đồng của NST X, gen 5 có 2 alen nằm trên đoạn tương đồng của cặp XY. Trong loài số kiểu gen tối đa về cả 5 gen trên? 

Cho mình hỏi là ở NST thường có xảy ra HVG thì sao? Vẫn tính theo bình thường là 1188 đúng ko?

Ngữ văn - Lớp 10

KT1T Văn 8

BT: Viết đoạn văn với 2 đề sau đây (từ 5-7 câu)

a) Trang phục và văn hóa.

b) Tác dụng của việc học tủ.

Trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định và câu nghi vấn (gạch chân xác định và chỉ ra).

P/s: Mọi người ai giúp mình với ạ. Mai là mình kiểm tra rồi. Camon trước ạ

Hóa học - Lớp 10

Mọi người giúp mình với. Đang cần gấp

Hòa tan hoàn toàn 6 gam kim loại M bằng dung dịch HCl 7 , 3 % ( vừa đủ ) thu được dung dịch muối 9 , 295 % . Khi làm lạnh dung dịch này thấy tách ra 20 , 3 gam muối A và nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch còn lại là 6 , 06 % . Xác định công thức của kim loại M và muối A. Mn chỉ giúp mik cách làm vs

Tiếng Anh - Lớp 11

Give the right form of the word

1.Lan(clean)...the house while her mother was cooking.

2.Peter said that he(can fix)...his car by himself.

3.Can you tell me where(by)...this shirt.

4."What...you(do)...this time yesterday?

5.My sister(learn)...English since 2000.

6.Lan is very glad(get)...a good mark.

 

 

Ngữ văn - Lớp 11

Giúp mk viết bài này voiws

Ca dao có câu:

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Tục ngữ có câu

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Hãy viết 1 bài văn khoảnh 600 từ suy nghĩ