Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 10

Giải phương trình

√(x+1) +√(4-x) +√((x+1)(4-x))=5