Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 11

Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng

Mong các bạn giúp mình mấy bài tập với mình cảm ơn nhiều1) Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD có các cạnh đối không song song. Hai điểm M; G lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD; NϵϵSG (N≠G), P nằm trong tứ giác ABCD. TÌm giao tuyến củaa) (MNP) và (ABCD)b) (MNP) và (SAC)c) (MNP) và (SCD)2) Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác SAD và SBC. Tìm giao tuyến của các mặt phẳnga) (SGG') và (ABCD)b) (CDGG') và (SAB)