Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 10

Chứng minh BĐT. GIÚP MK VỚI!!! THANKS!

Cho a,b,c>0 và abc=1. CMR: