Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 12

Toán học

      Bài tập 3:  b, y = x2 + 2x + 3, y = ½x, y + ½